തിരുവനന്തപുരം: നവംബര്‍ 1 മുതല്‍ 7 വരെ നടന്നുവരുന്ന ഭരണഭാഷ വാരാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ജലനിധി പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്‍റ് യൂണിറ്റിലെ ജീവനക്കാർ നവംബര്‍ 4ന് ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു. ഡയറക്ടർ എച്ച്.ആർ.ഡി. ശ്രീ പ്രേംലാല്‍ എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും പ്രതിജ്ഞ വാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.

 

റിപ്പോർട്ട്:എച്ച്.ആർ.ഡി ടീം

 

 

Thrissur, 27th October 2015, Three Days Technical Training for the Engineering staff of Batch III Grama Panchayats in Kozhikode District under RPMU Malappuram started at Kerala Institute of Local Self Government, (KILA) Trissur on 27th October 2015. Thirty five engineering staff from Chorode, Purameri, Ayancherry, Vallliyapilly, Chakkittapara, Kottur, Naduvannur  Grama Panchayats are participating in the programme.  The programme will conclude on 29th of October 2015. The main objective of this programme is to give hands on training for the preparation of detailed scheme reports and estimation of various components of Jalanidhi.

 

Report : HRD Team

 

KRWSA organised a Bidders conference on 13th of October 2015 at Kozhikode to give clarifications regarding the E-tenders already advertised. Altogether 60 contractors attended the conference from across the jurisdiction of all RPMUs  

 

6th October 2015,Thiruvananthapuram. A review meeting of the Grama Panchayats of batch -III held on 6th October 2015at Thiruvananthapuram to review the progress of the Project execution.  GramaPanchayath Presidents, Secretaries, Chief functionary / Director and Team Leader, Senior Engineer and Community DevelopmentSpecialist of the Support Organizations, Officers of KRWSA including Regional Project Management Unit Team attended the meeting. Smt.TinkuBiswal.IAS, Executive Director, KRWSA presided over the review meeting and all Directors attended

Report: HRD Team              

 

Kozhikode, 5th October 2015, Two DaysTechnical Training for the Engineering staff working on Large Water Supply Scheme under RPMU Malappuram and Kannur was organised at Kozhikode on 5th and 6th October 2015. The participants of the programme comprised Mangers Technical, Senior Engineers, Project Commissioners and all technical staff of the Supporting Organization. The programme has been exclusively arranged for the Large Water Supply Schemes coming up in (Bellur, Alakkode, and EastElleriGrama Panchayats) under RPMU Kannur and (LakkidiPerur, Uringattri, Chokkad, Chelembra, ManiyurGrama Panchayats)under RPMU Malappuram respectively.  The main objective of the Programme is to give in depth orientation of technical aspects on Large Water Supply Schemes in Jalanidhi Programme. Shri. .K Mohan Director, Technical delivered the key note address in the training Programme. Shri. Suresh Babu K. N, Deputy Director, (HR), detailed the objectives of the technical training programme. Kum.Sangeetha.M.M, Deputy Director (Technical), Shri. Narayanan Nair, Senior Engineer, PMU took classes on various aspects.  Smt. GeethaKumari , Manager Technical,  RPMU Kannur and Shri. Hamsa Manager Technichal RPMU Malappuram assisted in facilitating the training Programme. The Overall coordination for the training was done by Shri. Subhash M Training Specialist, PMU.All together 45 participants attended the training programme.

 

Report : HRD Team

 

SlideShow
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5