ജലനിധി ജീവനക്കാര്‍ അഴിമതി വിരുദ്ധദിനാചരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നു.......

 

Aralam, Nov 25, 2016: Jalanidhi’s new initiative “Peer-to-Peer Post implementation monitoring of BGs P3 (IM)” took place at the Grama Panchayath Hall, Aralam on 25th November 2016. The prime objective of the programme was to capacitate the BG federation/ BG Members to monitor and evaluate the scheme-level activities themselves during the O&M period which would support the sustainability of water supply schemes. The welcome address was delivered by Mr. Subhash.M (TS-CD) and Mr. M. Premlal (D-HRD) delivered the keynote address. Mrs. Siji Neduparambil, President, Aralam GP, Mr. Arun Raj. S, (D-M&E), and Mr. V. Chandran (RPD-Kannur) felicitated the gathering. Mr. P.V Lalachan, (DD-OP), Mr. Suresh Babu K.N, (DD-HR), Mr. George Mathew (MCD-Kannur), Mr. Shaheer M.P. (MCD-Malappuram), Mr. Yohannan (TDS-Wayanad), Mr. O.P Abraham and Mr. Jijo Jose (IEC Consultants) attended this programme and facilitated the discussions and field visit. The objectives of the programme were detailed by Mr. Pramod K (DD-M&E). A total of 50 participants including selected BG Federation members and executive members of BGs attended this training programme. As part of this, a field-level visit was conducted and a questionnaire was distributed among four BGs. All the participants were actively involved in the discussion process. Active deliberation took place during the administration of the questionnaire on sustainability. Feedbacks from the participants were compiled in an effective manner. Considering the deliberations and recommendations received from this program, this would be emulated to other RPMUs as well in the coming days.

 

 

മലയാളം - ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജലനിധിയുടെ പ്രോജെക്റ്റ്‌ മാനേജ്‌മന്റ്‌ യൂണിറ്റിലെ ജീവനക്കാര്‍ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലുന്നു

 

Kondotty, September 23: KRWSA organised a preliminary consultative meeting for the upcoming Chekkode and Adjoining Multi-GP scheme on the 23rd of September 2016 at Moinkutty Vaidyar Mappila kala Accademy Hall, Kondotty. The meeting was presided over by T. V Ibrahim, MLA, Kondotty. Shri. V. L Mohan Kumar, Director (Operations) explained the procedure and process followed in MGP schemes.  Gramapanchayath presidents, officials from KRWSA, KWA and PWD attended this meeting.

 

തൊടുപുഴ: ജലനിധിയുടെ മാധ്യമ പരിശീലന പരിപാടിയായ ജലതരംഗത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പരിശീലന പരിപാടി തൊടുപുഴ സിസിലിയ ഹോട്ടലിൽ ആരംഭിച്ചു. ജലനിധി മാനവവിഭവശേഷി ഡയറക്ടർ ശ്രീ. പ്രേംലാൽ എം. ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജലപങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടിയുളള വികസന പദ്ധതികളാണ് സുസ്ഥിരമെന്നും അവയുടെ തത്വ ശാസ്ത്രവും രീതിശാസ്ത്രവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് മാധ്യമ പരിശീലനം സഹായകരമാകുമെന്നും ശ്രീ. പ്രേംലാൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ജലനിധി പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിനും പരിപാലനത്തിനും പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവരുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കും. ജലനിധി ഇടുക്കി മേഖല ഡയറക്ടർ ശ്രീ. റെജി.കെ.ജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. തൊടുപുഴ പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. ഫാരിസ് മുഹമ്മദ് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു.


ജലനിധി – ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജല വിതരണ ശുചിത്വ പദ്ധതി, മാധ്യമരംഗത്തെ നൂതന കാഴ്ചപ്പാടുകളും പ്രസക്തിയും, അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ, നവമാധ്യമങ്ങൾ, ദൃശ്യസ്രാവ്യമാധ്യമങ്ങൾ, റിപ്പോർട്ടിംഗ്, എഡിറ്റിംഗ്, ഫോട്ടോ ജേർണലിസം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ജോർജ് പുളിക്കൻ, എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ, ശശിമോഹൻ, ജോസ് കുട്ടി പനയ്ക്കൻ, ജോസ് ജെയിംസ്, രാഹുൽ യു.എസ്, സുരേഷ് ബാബു, ലാലച്ചൻ പി.വി, ജിജോ ജോസഫ് എന്നിവർ ക്ലാസ്സുകൾ നയിച്ചു സെപ്റ്റംബർ 19നും 20നും ആണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് .

 

Malappuram: The second batch training of Jalanidhi’s new initiative “Jalatharangam” Citizen Journalist Programme took place at Emarald Ayurvedic Resort, Pulamanthol, Malappuram district on the 22nd and 23rd of August 2016. The programme was inaugurated by Shri. Premlal M (D-HRD). The main objectives of this programme are to improve and increase the visibility and sustainability of Jalanidhi through citizen journalists who are the products of this programme and also to develop and form a group of spokespersons/writers for Jalanidhi programmes at the grass-root level. The two-day training programme will also provide a basic knowledge and exposure to the world of media, and thus equip the participants to carve news out of what they see and hear in Jalanidhi Projects. The welcome address was delivered by Shri. Rahul U.S (DD-IEC) and Shri. Abdul Latheef KVM (Director - RPMU) delivered the keynote address. Shri. R. Samban, President, Press Club, Malappuram and Shri. Suresh Edappal, Secretary, Press Club, Malappuram felicitated the gathering. Shri. Shaheer M P (MCD), Shri. Subash M (Training Specialist), Kumari Dalia C Jose and Shri O P Abraham (IEC Consultants) coordinated the whole training programme. The various training sessions were handled by Shri. George Pulicken, Shri. S. Radhakrishnan, Shri. T. Sasimohan, and Shri. Musthafa P, the eminent faculties from the different areas of media. A total of 35 participants attended this training programme.

Report: HRD Team

 

World Bank Consultant Ms. Surekha Pillai unveiling the cloth bag developed as part of the IEC Programme of Jalanidhi under Naduvannoor GP Smt. Soudha (Chairperson,Welfare Standing Committee), Smt. Yasodha Thengida, (President, Naduvannoor GP), Smt. Latha Nalliyil, Chairperson, Health & Education Standing Committee), Sri. Rahul U S (Deputy Director-IEC, KRWSA) and Sri. Shaheer M P(Manager (CD), RPMU, Malappuram) can be seen in this photograph

Report: Media KRWSA

 

Mananthavady, Aug 4th 2016: The state-level inauguration of Jalanidhi’s new initiative “Jalatharangam” Citizen Journalist Programme took place at WSSS, Mananthavady, Wayanad on the 4th of August 2016. The programme was inaugurated by Ms. Surekha Pillai, Consultant of The World Bank. The main objectives of this programme are to improve and increase the visibility and sustainability of Jalanidhi through citizen journalists who would be the outcome of this programme and also to develop and form a group of spokespersons/writers for Jalanidhi programmes at the grass-root level. The two-day training programme is also expected to provide basic knowledge and exposure to the world of media, and thus equip the participants to carve news out of what they see and hear in Jalanidhi Projects. The welcome address was delivered by Shri. Rahul U.S (DD-IEC) and Shri. M. Premlal (D-HRD) delivered the keynote address. Shri. V. Chandran RPD-Kannur, Shri. Ashokan, President, Press Club of Mananthavady and Fr. Bijo Karukapally, Director of WSSS, felicitated the gathering. Shri. P.V Lalachan, (DD-OP) Shri. Suresh Babu K.N, Shri. Rajesh Andoli, (AO-RPMU Kannur), Shri. Goerge Mathew (MCD), Shri Yohannan (TDS- Wayanadu), Smt. K.Mini and Shri.Subhash M, (TSs (CD) – PMU) and  Shri. O.P Abraham, Shri. Jijo Jose and Kumari Dalia C Jose (IEC Consultants) coordinated the whole programme. The various training sessions were handled by Shri. George Pulicken, Shri. S. Radhakrishnan, Shri. T. Sasimohan and Shri. Unnikrishnan Unnithan, the eminent faculties from the different areas of media. A total of 55 participants attended this training programme. The programme will conclude on the 5th of August 2016 and this would be emulated to other RPMUs as well in the coming days.

Report : HRD Team

 

SlideShow
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5